අල් කුරානයට අනූව ජේසුතුමා කව්ද? (According to the Quran, who is Jesus?)

අල් කුරානයේ සඳහන් වන පරිදි ජේසු තුමා ශ්‍රේෂ්ඨ නබිවරයෙකි. කෙසේ වෙතත් මරියම් තුමිය පියෙකු නොමැතිව එතුමාව පිළිසිඳගැනීම විශේෂත්වයකි.

Read more