ඉස්ලාමයේ කාන්තා අයිතිවාසිකම්-11

11 මහර් (විවාහ පරිත්‍යාගය* මිනිසාගේ සමාජ ජීවිතයේ ප‍්‍රධාන අංගය වන්නේ විවාහයයි. විවාහය අනිවාර්ය කළ දෙවියන් තම දේවග‍්‍රන්තයවූ අල්-කුර්ආනය මගින් තම ¥තයාණන්වූ මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්* තුමා මගින්ද විවාහය සිදුකළ යුතු ආකාරය පැහැදිලි කරයි. එම විවාහයේ බීජ මූලය හැටියට සඳහන් කරනුයේ මහර් (විවාහ ගාස්තුවයි*. ”ඔබලා අතර සිටින යහපත් ගතිගුණ ඇති ගැහැණුන් විවාහ කරගන්න”. (අල්-කුර්ආන් 3ඃ4*

Read more