ඉස්ලාම් සහ වහල්භාවය – 02

මේ අයුරින් ඉස්ලාම් ආගම, වහල් බවේ වර්තමාන තත්ත්වය එනම් මනුෂ්‍යයන් වශයෙන් ඔවුන්ට ඇති අයිතිවාසිකම්වලින් ඔවුන් වෙන්කොට නැති බව පැහැදිලි කළේ ය. මෙම සහතික වහලාට ජීවිතය පිළිබඳ ආරක්‍ෂාව සැලසීමට හොඳින් ම ප‍්‍රමාණවත් වූවා පමණක් නොව, ඉස්ලාම් ආගම පැමිණීමට පෙර හෝ පසුව පැවති වහල් නීතිවල මීට සමාන කාරුණික බවක් හෝ සම්භාවනීයයත්වයක් හෝ නොතිබිණ. මෙම අංශයෙන්, ඉස්ලාම් ආගම, ස්වාමියා විසින් තම වහලාට කම්මුල් […]

Read more