ඔබේ චේතනාව පිවිතුරු ද?

”සියළු කි‍්‍රයා කලාපයන් චේතනාව අනූව තීරණය කරනු ලැබේ. ඔවුනනොවුන්ගේ චේතනාවට අනූව ප‍්‍රතිඵල හිමිවේ.

Read more