අල්කුර්ආනය වෙනුවෙන් අපි කළයුතු යුතුකම්

විශේෂ ආගමික හමුව ස්ථානය: බුහාරි මස්ජිදය – අල්කොබාර් දිනය: 29-01-2016 සිකුරාදා

Read more

දෙමාපියන් හට කළයුතු යුතුකම්

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් අල්ලාහ් විසින් මිනිසාව නිර්මාණය කරනු ලැබුවේ ඔහුට පමණක් වන්දනාමානය කිරීම සඳහාය. අල්ලාහ් විසින් පහළ කළාවූ අවසාන දේව ග්‍රන්ථය වන අල් කුර්ආන් හා අවසාන දේවදූත මුහම්මද් (සල්) තුමා මඟින් මිනිසාට අවශ්‍ය සියළු යහපත් හා අයහපත් ක්‍රියා මනාව පැහැදිළිව පෙන්වා දී ඇත. ඉන් ඉතා අවශ්‍ය දේවල් අතරින් දෙමාපියන් හට කළයුතු යුතුකම් ප්‍රධාන තැනක් ගනී. මේ පිළිබඳ […]

Read more