මුහම්මද් තුමාණන් විසින් බයිබලයෙන් තොරතුරු පිටපත් කර අල් කුර්ආනය සැකසු බව සත්‍යය ද?

මෙහි පළමු ලිපියෙන් මුස්ලිම්වරුන් අනුගමනය කරන්නේ බයිබලයේ පළමු ගිවිසුම බවට ඇති මතය පිළිබඳ ව කරුණු ඉදිරිපත් කළෙමු. මෙම ලිපියෙන් මුහම්මද් තුමාණන් විසින් බයිබලයෙන් තොරතුරු පිටපත් කොට අල් කුර්ආනය සැකසු බවට ඇති මතය විමසා බලන්නට අදහස් කරන්නෙමු. 

Read more

ෂියා දහමේ ආරම්භක කර්තෘවරුන් කවුරුන්ද?

සෑම දහමක් සම්බන්ධයෙන්ම මිහිතලය මත යම් ආරම්භක ශාස්තෘවරයෙකු හෝ එයට මුල් වූ ධර්ම දුතයෙකු හෝ පිරිසක් හෝ පිළිබඳ සඳහනක් ඇත. මෙම ආරම්භක කර්තෘවරුන් පදනම් කර ගෙන එම දහමේ ස්වභාවය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීම පහසු කරුණකි. මෙම මතය මුල් කර ගෙන ෂියා දහමේ ආරම්භක කර්තෘවරුන් කවුරුන් දැ’යි විමසුමක යෙදීමෙන් එම දහමේ අරමුණු, ස්වභාවය මෙන්ම අපේක්ෂාවන් කුමක් ද යන්න පිළිබඳ ව අවබෝධයක් […]

Read more