රජබ් මාසය!

අපි මේ ගෙවමින් සිටින රජබ් මස පිළිබඳ කරුණු කිහිපයක් දැනගනිමු. අල්ලාහ් විසින් පරිශුද්ධත්වයට ලක් කළ මාසයන් ගණන හතරකි. බලන්න ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි (අත්තව්බා 9: 36). ශුද්ධවූ මාසයන් හතර නම්ඃ දුල්කඃදා (චන්ද්‍ර මාස අනූව 11 වැනි මාසය), දුල්හජ් (12 වැනි මාසය), මුහර්ම් (1 වැනි මාසය), රජබ් (7 වැනි මාසය) මෙයට සාධකවූ නබි වදන බලන්න: (මූලාශ්‍රයඃ බුහාරි 3197, විස්තර කරන්නේඃ අබූබක්රා (රලි) තුමන්).

Read more