ප‍්‍රශ්න හා පිළිතුරු – ඕඩියෝ/වීඩියෝ

ප‍්‍රශ්නය: රබීඋල් අව්වල් මස මව්ලූද් ගායනා කිරීම පිළිබඳ පවතින නීතිය කුමක් ද? දිනය: 14-02-2011 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්,සවුදි අරාබියාව

Read more