රුකු, සුජූද්, හා ඒ දෙක අතර කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා!

අපෙන් බොහෝ අය සිතා සිටින්නේ රුකුහි “සුබ්හාන රබ්බියල් අලීම්, සුජූද්හි සුබ්හාන රබ්බියල් අ:ලා” හැර වෙනත් කිසිවක් පැවසීමට නොමැති බව. තවත් අය තුන් වරක් පැවසීමත් සමග නිහඩවෙති, ඊට අධිකව පැවසීම වැරදි යන මතයක සිටිති.

Read more

රුකු කිරීමේදි කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා!

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Read more

සලාතයෙහි නීති රීතීන් කිහිපයක්!-14 (AV)

සලාතයට ප්‍රවිශ්ටවී පාරායනය කළ යුතු පරිච්ඡේදයන්, රුකුඃ කළ යුතු ආකාරය, එහි කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාවන්, පසුව රුකුඃ හි සිට නැගිටීම එහි කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාවන් ආදි කරුණු මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ විග්‍රහ කෙරේ . ස්ථානයඃ අල්ජුබෙයිල්- සවුදි අරාබියාව

Read more

දෝවනය හා සලාතය ප‍්‍රායෝගිකව (AV)

දෝවනය හා සලාතය කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු අනාවරණය කෙරේ. දිනය: 28-01-2010 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

Read more
1 2