ඉස්ලාමය ජ්‍යෝතිෂය ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේද?

ඉස්ලාමය ජ්‍යෝතිෂය ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේද? එසේ නම් එයට හේතු පැහැදිලි කරන්න. පැහැදිලි කිරීම  ලග්න පලාපල කේන්දර බැලීම අත්ලේ රේඛා ශාස්ත්‍රය සුබ අසුබ වේලාවන් සුබ අසුබ සලකුණු නැකත් හා හුනු ශාස්ත්‍රය වැනි ක්‍රියාවන් මගින් පොදුවේ අපේක්ෂා කරන්නේ සිදු වීමට ඇති දෑ පිළිබඳ අනාවැකි ප්‍රකාශ කිරීමයි. මෙම කරුණු සියල්ලම ජ්‍යෝතිෂය විෂය ධාරාවට අදාළ කරුණු ලෙස සැලකිය හැක.

Read more