පරිණාම වාදය පිළිබඳ ඉස්ලාමීය දැක්ම!

මිනිසාගේ මෙලොව සම්භවය විද්‍යාවට තවමත් නොවිසඳුනු පැනයයි. මේ මිනිස් සම්භවය පිළිබඳ ඉදිරිපත් වන මත අතුරින් මත දෙකක් ප‍්‍රධාන තැනක් ගනී. එනම් පරිණාම වාදය හා දේව මැවුම් වාදයයි. මෙම වාදයන් සමාජයේ විවාදයකට පත් නොවී සමාජගතව තිබුනත්, මෑතකදී එනම් 2005 නොවැම්බරයේ දි ඇමරිකාවේ ප‍්‍රාන්තයක් වන කැන්සාස් හි පාසල් මණ්ඩල අධ්‍යාපන බලධාරින් අධ්‍යාපන ආයතනයන් හි ඉගෙනුම් ලබන සිසුනට සම්ප‍්‍රදායික ජීව විද්‍යා විෂයන් තුළ […]

Read more