ඉස්ලාමීය ආර්ථිකය – ඕඩියෝ/වීඩියෝ

වත්මන් ලෝකයෙහි පවතින ආර්ථික ක‍්‍රම හා ඉස්ලාමීය ආර්ථික ක‍්‍රමය අතර සංසන්දනාත්මකව කෙරෙන විග‍්‍රහයකි. එළිදැක්වීම: සෙයිලාන් මුස්ලිම් තරුණ සංවීධානය දිනය: 04-07-2011 ස්ථානය: YMMA ශ‍්‍රවණාගාරය – කොළඹ ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 14.56 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio5/economy.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 174 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV4/economy.flv” /]

Read more