නබි වදන් හතළිහ (Audio)

නබි වදන් හතළිහ 1- 42 දක්වාවූ හදීස් ඉදිරිපත් කිරීම: මව්ලවි අස්හර් යූසුෆ් කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය 1. චේතනාව ක්‍රියාවන්ගේ මුල වේ https://www.youtube.com/watch?v=2NovRZ2fNfY

Read more

නබි (සල්) තුමන්ගේ ස්වර්ණමය දේශණ අතුරින් !

අල්ලාහ් ඔබලාගෙන් ප්‍රිය කරන කරැණු තුන: 1- අල්ලාහ්ට පමණක් යාඥා කිරීම, ඔහුට කිසිවක් ආදේශ නොකිරීම.

Read more

ඉස්ලාමයේ කාන්තා අයිතිවාසිකම්-2

2. කථා කිරීමේ අයිතිය. කාන්තාවන්ට අහිමි වී තිබුන අයිිතිවාසිකම් සියල්ල නැවත ඉස්ලාමය විසින් ලබාදී තිබියදීත් වර්තමානයේ සමහර අවස්ථාවලදී ඇයට කථා කිරීමේ අයිතිය අහිමි වෙයි. ඉස්ලාමයේ අඩංගු නැති දෑ පිළිගන්නා අතර අපේ සමාජය, ඉස්ලාමය අනුමත කළ දේවල්ද නොගැලපෙන දේවල් හැටියටද ප‍්‍රකාශ කරති.

Read more