වසංගත හා ව්‍යයසන සමග ඉස්ලාමය කටයුතු කරන්නේ කෙසේද?

පරිවර්තනය: මව්ලවි අකීල් මුහම්මද් අමීන් සෝදුපත් කියවීම: මව්ලවි මාහිර් රම්ඩීන් කියවීම සඳහා පහළින් ඇති Link එක මත Click කරන්න ව්‍යයසන හා වසංගත සමඟ ඉස්ලාමය

Read more

නපුරෙන් හා වසංගත රෝගවලින් ආරක්ෂාවීමට නබි (ﷺ) තුමන්ගේ මඟ පෙන්වීම් කිහිපයක්!

නපුරෙන් හා වසංගත රෝගවලින් ආරක්ෂාවීමට නබි (ﷺ) තුමන්ගේ මඟ පෙන්වීම් කිහිපයක්! කතෘ: නාජි අල්අර්ෆජ් පරිවර්තනය: මව්ලවි අකීල් මුහම්මද් අමීන් කියවීම සඳහා පහළින් ඇති Link එක මත Click කරන්න නබිතුමාගේ මඟපෙන්වීම් කිහිපයක්    

Read more