අල් කුර්ආන් වැකි පිළිබඳ චෝදනා හා විග්‍රහයන්-1 

අල් කුර්ආනය පිළිබඳ වැරදි අර්ථ දැක්වීම් ඉදිරිපත් කරමින් ජාත්‍යන්තර හා ජාතික සමාජ මාධ්‍ය ජාලා මගින් මෙම චෝදනා ඉදිරිපත් කොට ඇති බව අපි දනිමු. මෙමගින් ඉස්ලාමය හා මුස්ලිම් ප්‍රජාව පිළිබඳ පදනම් විරහිත බියක් ඇති කිරීම ඔවුන්ගේ අපේක්ෂාව බව ද දනිමු. ඔවුන් මේ සඳහා උපුටා දක්වන අල් කුර්ආන් වැකි පිළිබඳ නිවැරදි විග්‍රහයක් ඉදිරිපත් කරන්නට පෙර අල් කුර්ආනය පිළිබඳ අර්ථ දැක්වීම් ඉදිරිපත් කිරීමේ […]

Read more

මස්ජිදය!

”මස්ජිදය” යනු අල්ලාහ් සිහිපත් කිරීම සඳහා ඉදිකරන ලද ශුද්ධවූ ස්ථානයයි. තවද එය මුස්ලිම් සමාජයේ කේන්ද්‍රස්ථානයයි, ඉස්ලාමීය ශිෂ්ටාචාරයේ සංකේතයයි. දිනකට පස් වතාවක් ඉටු කළයුතු අනිවාර්්‍යය සලාතය සඳහාවූ කැඳවීම කරනු ලබන්නේ මස්ජිදයේ සිටයි. එය ශ‍්‍රවණය කළ සෑම පිරිමියෙකුම එම සලාතයන් ඉටු කිරීම සඳහා මස්ජිදය කරා ඉක්මනින් පිය මැනිය යුතුය.

Read more