මේ ප්‍රශ්න දහය ඉදිරියේ ඔබේ පිළිතුර කුමක්ද?

1- අල්ලාහ් පිළිබඳ මැනවින් අවබෝධ කරගත් ඔබ ඔහුට කළ යුතු යුතුකම් නිසි අයුරින් ඉටු නොකරන්නේ ඇයි? 2- දිනපතා ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය කියවන ඔබ ඒ අනූව ජිවත් නොවන්නේ ඇයි?

Read more