අල්ෆලක් පරිච්ඡේදයෙහි අර්ථ විවරණය!

පරිච්ඡේදය: 113. පාඨයන් සංඛ්‍යාව: 05 මහා කාරුණික පරම දයාබර අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. 1- හිමිදිරියේ පරමාධිපතිගෙන් මා රැකවරණය පතමි (යනුවෙන් ශාස්තෘවරයාණනි) ඔබ කියන්න. 2- නිර්මාණයන්හි නපුරෙන්ද,

Read more