2- දේව දූතවරුන් කෙරෙහිවූ විශ්වාසය! (AV)

සෑම මුස්ලිමෙකුම අනිවාර්්‍යයෙන් විශ්වාස කළ යුතු කරුණු හය අතුරින් දෙවැනි කරුණ දේව දූතවරුන් කෙරෙහි පිවිතුරු විශ්වාසයක් ගොඩනගා ගැනීමයි. කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Read more

1- අල්ලාහ් කෙරෙහිවූ විශ්වාසය (AV)

සෑම මුස්ලිමෙකුම අනිවාර්්‍යයෙන් විශ්වාස කළ යුතු කරුණු හය අතුරින් මුල්ම කරුණ අල්ලාහ් කෙරෙහි පිවිතුරු විශ්වාසයක් ගොඩනගාගැනීමයි. කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Read more

දේව විශ්වාසය- (AV)

සැබෑවූ විශ්වාසයක් කෙනෙකු තුළ ගොඩනැගීමට නම් ඔහු සපුරාලිය යුතු කොන්දේසි පළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු අනාවරණය කෙරේ. දිනය: 15-10-2009 ස්ථානය: අයි.ඩි.ජි.සි. දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව

Read more
1 12 13 14