ෆික්හ්-ඉස්ලාමීය නීති රීතින්-4 (AV)

දෝවනය හා බැඳුනු නීති රීතින් පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරේ. දිනය: 12-03-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 16.77 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/fiqh-4.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 87.3 MB}

Read more