ඔබට නියම සැනසීම අවශ්‍යද?

ඉහත ප්‍රශ්නයට අවිවාදයකින් තොර ඔබ සපයන පිළිතුර ‘ඔව්’. නමුත් මෙම ප්‍රශ්නයට පිළිතුර සෙවීමට පෙර ඔබ කවුදැයි මුලින්ම හඳුනාගත යුතුය. එවිටයි ඔබට නියම සැනසීම ළඟා කරගැනීමට හැකිවනු ඇත්තේ. ඔබව හඳුනාගැනීමට නම් ඔබ මවන ලද ස්වභාවිකවූ මග කුමක්දැයි සොයාගත යුතුයි.

Read more