ෂරීයාව යනු කුමක්ද?

කතෘ: ඉබ්නු මන්සූර් පොතෙහි අන්තර්ගතය ෂරීආ පිළිවෙත පිළබඳ හැඳින්වීමක් ෂරීආව යන වචනයෙන් අදහස්වන්නේ කුමක්ද? ෂරීආ හි අපේක්ෂිත අරමුණු මොනවාද? යහපත් සමාජයක් ගොඩනැගීම හා සුරක්ෂිත කිරීම පිළිබඳ ඇති ප්‍රධාන කරුණු කුමක්ද? ෂරීආ පිළිවෙත කෙරෙහි පැවරෙන කාර්්‍ය භාරය කුමක්ද? හුදූද් යනුවෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද? ෂරීආ පිළිවෙත ක්‍රියාත්මක කිරීම යනු හුදූද් (නිශ්චිත දඩුවම්) ක්‍රියාත්මක කිරීමද?

Read more