අල් කුර්ආන් වැකි පිළිබඳ චෝදනා හා විග්‍රහයන් – 12

චෝදනාව: අල් කුර්ආන් වැකිය 5:33 ඉස්ලාම් විවේචකයින් විසින් වැරදි පරිවර්තනය මගින් විකෘති ලෙස ඉදිරිපත් කළ අල් කුර්ආන් වැකිය පහතින් දක්වා ඇත්තෙමු.

Read more

අල් කුර්ආන් වැකි පිළිබඳ චෝදනා හා විග්‍රහයන් – 09 

චෝදනාව: කුරාණය 48:29 ඉස්ලාම් විවේචකයින් විසින් විකෘති කොට මෙම වැකිය ඉදිරිපත් කොට ඇති අයුරු කෙරෙහි පළමුව අවධානය යොමු කරමු. “මොහොමද් අල්ලා විසින් පත්කළ නබිවරයාය. ඔහුගේ අනුගාමිකයෝ අනිවාර්යයෙන් ම ඉස්ලාමය විශ්වාස නොකරන්නන්ට විරුද්ධ ව සාහසික වන අතර ඔවුනොවුන්ට (අනුගාමිකයින් අතර) කරුණාබර විය යුතුය”. විග්‍රහය: පළමුව මෙම වැකියේ වඩාත්ම නිවැරදි සිංහල අර්ථ දැක්වීම කෙරෙහි අවධානය් යොමු කරමු. “මුහම්මද් අල්ලාහ්ගේ රසුල් වරයාය. ඔහු […]

Read more

මිනිසා යනු කවරෙක්ද? – 03

සකස්කිරීම, ඉබ්නු මන්සූර් විශ්වයේ නිර්මාණය පිළිබඳව ඇති විද්‍යාත්මක සිද්ධාන්තයන් විශ්වයේ නිර්මාතෘ හා පාලක පරමාධිපති විසින් පහල කරන ලද පණිවිඩයේ (අල් කුර්ආනයේ) අඩංගු කරුණු සමග ඇති අදහාගත නොහැකි එකඟතාවය සැබැවින්ම ප්‍රාතිහාර්යයක් බව අපට පිලිගන්නට සිදුවන අතර එය එම පහළ කරන ලද පණිවිඩයේ සත්‍යතාවය හා එහි දිව්‍යමය ස්වභාවය සහතික කරන්නකි. අපි තවත් කෝණයකින් විශ්වයේ නිර්මාණය පිළිබඳව අදහස් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්නට කැමැත්තෙමු. පිපුරුමක්  […]

Read more