ආගම යල්පැන ගිය දෙයක්ද? -04

සමහර මුළා වූ පුද්ගලයන් සිතන්නාක් මෙන් වේගයෙන් පියාසර කරන ගුවන් යානා, පරමාණු බෝම්බ, ගුවන් විදුලි යන්ත්‍ර හා දිදුලන විදුලි පහන් තිබීම ප්‍රගතිය යන්නට පර්යාය නාමයක් නොවේ. මිනිස් ගුණ දහම්වල ප්‍රගතිය විනිශ්චය කිරීමේදී මේ දේවල් නිර්ණායකයක් නොවේ.

Read more