කාන්තා නිදහස වෙනුවෙන් හඬ නැගු ඇය

කිතු දහම ප‍්‍රචාරය කරන, කාන්තා නිදහස වෙනුවෙන් පෙනී සිටි, ගුවන් විදුලි ප‍්‍රවෘත්ති නිවේදිකාවක් වූ ඇය දැන් ඉස්ලාම් දහම ප‍්‍රචාරය කරන උගත් කාන්තාවකි. ඇය ඇමෙරිකාවෙහි ”ඔහියෝ” නගරයෙහි පිහිටා ඇති මුස්ලිම් කාන්තාවන් සඳහා ඇති ජාතික සංවිධානයෙහි අධ්‍යක්‍ෂිකාව ”ආමිනා අස්ලමි”ය. ”හිජාබ් පිටු පස සිට මුස්ලිම් කාන්තාවක් කථා කරයි” යන මෑයෙන් ඇමෙරිකාවෙහි ඇති ”ඩෙන්නෙස්සි විශ්ව විද්‍යාලයෙහි” ඇය කළ කථාවෙහි ඉතා වැදගත් කොටස් කිහිපයක් මෙහි […]

Read more