සලාතයෙහි නීති රීතීන් (AV)

සලාතයෙහි නීති රීතීන් කිහිපයක් පිළිබඳව මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු පැහැදිළි කෙරේ. දිනය: 28-01-2010 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්,සවුදි අරාබියාව

Read more

සලාතයෙහි ආරම්භය (AV)

සලාතයෙහි නීති රීතීන් පිළිබඳව මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු පැහැදිළි කෙරේ. දිනය: 21-01-2010 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්,සවුදි අරාබියාව

Read more

මස්ජිදය කරා යන විට පිළිපැදිය යුතු උසස් විනයන් (AV)

කෙනෙකු මස්ජිදය කරා පැමිණෙන විට අනුගමනය කළ යුතු උසස් විනයන් සම්බන්ධව මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විස්තර කෙරේ. දිනය: 07-01-2010 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

Read more

මස්ජිදය හා බැඳුනු උසස් විනයන් (AV)

මස්ජිදයෙහි කෙනෙකු පිළිපැදිය යුතු උසස් සාරධර්ම පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විග‍්‍රහ කෙරේ. දිනය: 31-12-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

Read more
1 12 13 14 15 16