ෆික්හ් – ඉස්ලාමීය නීති රීතීන්- 6 – (AV)

ස්නානය හා තයම්මුම් පිළිබඳ නීති රීතීන් මෙම මාතෘකාව යටතේ විස්තර කෙරේ. දිනය: 02-04-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 14.74 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/fiqh-6.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 76.84 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/fiqh-6.flv” /]

Read more