ආදර්ශමත් ඉස්ලාමීය පවුල (AV)

ඉස්ලාමීය පවුලක් තුළ තිබිය යුතු උසස් ආදර්ශයන් කිහිපයක් පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විස්තර කෙරේ. දිනය: 16-06-2011 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 15.46 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio4/islamifamily.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 111 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV3/islamicfamily.flv” /]

Read more