ඉස්ලාමීය සදාචාරය

ඉස්ලාම්හි මානව හිතසුව පිණිස වූ මූලික අයිතිවාසිකම් රැසක් දැක්වේ. සෑම මොහොතකදීම ඊට ගරු කල යුතුය, ඒවා පිළිපැදිය යුතුය. යථොක්ත අයිතිවාසිකම් අත්කර ගැනීම උදෙසා, නීත්‍යානුකුල රැකවරණය පමණක් නොව, ඵලÞයි සÞචාරාත්මක සැලැස්මක්ද ඉස්ලාම්, ඉදිරිපත් කරයි.

Read more

කවිතා ”නූර් ෆාතිමා” බවට පත්වූයේ කෙසේද?

මෙය එක් යුවතියකගේ ඉස්ලාම් දහම වැළඳගත් අපූරු අත්දැකීමකි. ඇය හින්දු සමා ආයතනයට අයත් හින්දු දහමේ මූල ධර්මයන් විශ්වාසයන් ලෙස ගෙන සිටින සිව සේනා සංවිධානයට අයත් කෙනෙකි.

Read more