ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සිංහල පරිවර්තනය

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සිංහල පරිවර්තනය ආගමික හා සංස්කෘතික අධ්‍යයන සංසදය (FRCS) කියවීම සඳහා පහළින් ඇති Link එක මත Click කරන්න අල්කුර්ආන් සිංහල පරිවර්තනය

Read more

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයේ සිංහල පරිවර්තනය

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සිංහල පරිවර්තනය කියවීම සඳහා තවද එය ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා පහළින් ඇති link මත click කරන්න. අන් අයට ද මෙය දන්වා යහපත ලබාගන්න. ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයේ සිංහල පරිවර්තනය ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයේ සොයන්න ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයේ සිංහල පරිවර්තනය FRCS එළිදැක්වීමකි ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයේ සිංහල පරිවර්තනය එළිදැක්වීම අර්රබ්වා මධ්‍යයස්ථානය අල්කුර්ආන් පරිවර්තනය (mp3)  

Read more

කුර්ආනයේ සිංහල පරිවර්තනය ගැන

කුර්ආනයේ සිංහල පරිවර්තනය ගැන……. කුර්ආනයේ මූල භාෂාව අරාබි භාෂාව වේ. එහෙයින් කුර්ආනයේ වැකිවල අර්ථය සිංහල බසින් කියවා වටහාගැනීමට උත්සාහ කරන අයට උපකාරයක් ලෙස මෙම පරිවර්තනය සිදු කර ඇත. කුර්ආනයේ ඇති අරාබි වචනවලට සිංහල අර්ථ දැක්වීමේදී එකම වචනයට එකම අර්ථයක් දැක්වීමට හැකි පමණින් මෙම පරිවර්තනයේදී උත්සාහ දරා ඇත. එමෙන්ම කුර්ආනයේ ඇත්තේ අල්ලාහ්ගේ කීම පමණකි. එහි කිසිදු ස්ථානයක මිනිස් අදහස් දැක්වීමක් හෝ […]

Read more

පරිච්ඡේදය 1 – අල් ෆාතිහා (ආරම්භය)

පරිච්ඡේදය  1 – අල් ෆාතිහා (ආරම්භය) පරිච්ඡේදය – 1  අල් ෆාතිහා (ආරම්භය) මක්කී – වැකි 7 بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.) الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِين 1:1 සියලු  ප්‍රශංසා, සකල ලෝකයටම 10ස්වාමියා වූ 1අල්ලාහ්ටමය. الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ 1:2 (ඔහු) 1අසීමිත කරුණාවන්තයාය; 1අසම දයාවන්තයාය. مَـالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 1:3 9විනිශ්චය දිනයෙහි අධිපති(ද ඔහුමය.) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 1:4 (ඕ: 1අල්ලාහ්!) අපි ඔබටම 16නමදිමු. ඔබගෙන්ම […]

Read more
1 2 3 31