මස්ජිදයක සහ වෙනත් දේවස්ථාන අතර වෙනස (The difference between a mosque and other other places of worship)

නබිතුමා නිර්මාණය කළ සෑම මස්ජිදයක්ම ඉතා චාම්ය. එම ගොඩනැගිලි සඳහා අධික ලෙස වියදම් කළේ නැත. එබැවින් එක්තරා අවස්තාවක කාන්තාර වැසියෙක් ඔහුගේ නොදැනුවත්කම නිසා මස්ජිදය තුල මුත්‍රා කොට ඇත. එම අවස්ථාවේදී නබිතුමා ඔහුට බැන වැදුනේ නැත. ඒ වෙනුවට ඔහුව තමන් වෙත කැඳවා දේවස්ථානයක දී හැසිරිය යුතු අන්දම කියා දී තිබේ. ඉන් පසුව එම ස්ථානයට වතුර බාල්දියක් හැලීමට නියම කොට ඇත.

Read more

මුස්ලිම් ආගමික ස්ථානවල සිදුවන්නේ කුමක්ද?

සැකසුම: මව්ලවි මුර්ෂිඩ් මුලෆ්ෆර් මව්ලවි මාහිර් රම්ඩීන් මව්ලවි ඉර්ෂාද් හිල්මි මව්ලවි නු:මාන් උමර් සහෝදර මොහොමද් දහ්ලාන් සහෝදර අයාස් සාලිහ් ප්‍රකාශනය: සමස්ත ලංකා ජම්ඉයියතුල් උලමා සංවිධානය

Read more