ඉමහත් භාග්‍යයන් ලැබෙන යහපත් ක්‍රියාවක්!

لاََ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ “ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෂරීක ලහූ ලහුල් මුල්කු වලහුල් හම්දු වහුව අලා කුල්ලි ෂයිඉන් කදීර්” තේරැම: “නැමදීමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙන දෙවියෙකු (කිසිවෙකු) නොමතැ. ඔහු ඒකීයය, ඔහුට සමානව වෙන කිසිවෙකු නොමැත, බලය ඔහු සතුය, සියළු ප්‍රශංසා ඔහුට අයිතිය, සියල්ල කෙරෙහි ඔහු ශක්තිවන්තයාය”.

Read more

සලාතය අවසන් කිරීමෙන් පසු කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනා! (AV)

සලාතය අවසන් කිරීමෙන් පසු කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාවන්, එයට ලැබෙන උසස් ප්‍රසාදයන් පිළබඳ මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු අනාවරණය කෙරේ. ස්ථානයඃ අල්ජුබෙයිල්- සවුදි අරාබියාව

Read more