සුජූදයෙහි සිට සලාම් දක්වා-15 (AV)

සුජූද් කළ යුතු ආකාරය, එහි පැවසිය යුතු ප්‍රාර්ථනාවන්, අත්තහියියාත් ඉරියව්ව එහි කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාවන් ආදි කරුණු මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ විස්තර කෙරේ. ස්ථානයඃ අල්ජුබෙයිල්, සවුදි අරාබියාව

Read more