රුකු, සුජූද්, හා ඒ දෙක අතර කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා!

අපෙන් බොහෝ අය සිතා සිටින්නේ රුකුහි “සුබ්හාන රබ්බියල් අලීම්, සුජූද්හි සුබ්හාන රබ්බියල් අ:ලා” හැර වෙනත් කිසිවක් පැවසීමට නොමැති බව. තවත් අය තුන් වරක් පැවසීමත් සමග නිහඩවෙති, ඊට අධිකව පැවසීම වැරදි යන මතයක සිටිති.

Read more

සජ්දාවෙහි කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා!

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Read more

දෝවනය හා සලාතය ප‍්‍රායෝගිකව (AV)

දෝවනය හා සලාතය කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු අනාවරණය කෙරේ. දිනය: 28-01-2010 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

Read more

සලාතය හා බැඳුනු නීති රීතීන් (AV)

සලාතය නම් යාඥාව තුළ තවත් නීති රීතීන් කිහිපයක් මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ විස්තර කෙරේ. දිනය: 28-01-2010 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

Read more
1 2