රුකු, සුජූද්හි කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව

ප‍්‍රශ්නය: සලාතයෙහි රුකූඋ, සුජූද් ඉරියව්වල පාරායනය කළ යුත්තේ මොනවාද? එහි සිංහල තේරුමද සඳහන් කරන්න! ෆහද් ලාහිර්….

Read more

සලාතයෙහි නීති රීතීන් (AV)

සලාතයෙහි නීති රීතීන් කිහිපයක් පිළිබඳව මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු පැහැදිළි කෙරේ. දිනය: 28-01-2010 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්,සවුදි අරාබියාව

Read more
1 2