ෂව්වාල් මස උපවාස හය!

ෂව්වාල් මස දවස් හයක් උපවාසය ඉටු කිරීම සුන්නත් වේ:  “කවුරුන් රමලාන් මස  උපවාස ශීලය ඉටු කර පසුව එයත් සමග උදාවන ෂව්වාල් මස උපවාසයන් හයක් ඉටු කරයිද ඔහු එම වසර පුරා උපවාස ශීලය ඉටු කළ කෙනෙකු වශයෙන් සළකනු ලබයි” යනුවෙන් නබි (සල්) තුමන් පැවසූහ. (මූලාශ්‍රය: මුස්ලිම්).

Read more

ඉස්ලාමීය චර්මච්ඡේදනයේ ඇති සෞඛ්ය ප්‍රතිලාභ (Health benefits of Islamic circumcision)

බොහෝ අයට මුස්ලිම්වරුන් සිදුකරනු ලබන චර්මච්ඡේදනය පිළිබඳව නිවැරදි අවබෝදයක් නොමති වීමෙන් ඒ පිළිබඳව බොහෝ වැරදි මත සමාජ ගත කොට ඇත. එහෙත් එම ක්‍රියාවලියෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ ශාරීරික පිරිසිදුතාවයයි. පුරුෂයින්ගේ චර්මච්ඡේදනය කරනු ලබන්නේ ශිෂ්නයේ පෙර සම ඉවත් කිරීමෙනි. එම අවස්ථවේදී වේදනාව අවම කිරීම සඳහා ස්ථානීය නිර්වින්දනයක් ලබා දෙනු ලැබේ.

Read more

චර්ම ජේදනය (Circumcision)

පුරුෂයින්ගේ චර්ම ජේදනය කරනු ලබන්නේ ශිෂ්නයේ පෙර සම ඉවත් කිරීමෙනි. එම අවස්ථවේදී වේදනාව සහ මානසික ආතතිය අවම කිරීම සඳහා ස්ථානීය නිර්වින්දනයක් ලබා දෙන්නේය. චර්ම ජේදනය සංස්කෘතික හේතුන් නිසාද ලෙඩ රෝග වැළැක්වීමේ ක්‍රමයක් ලෙස ද සිදු කරනු ලබේ. එහෙත් ඉස්ලාම් දහම අනුව එය පිරිසිදු කම උදෙසා කරනු ලැබුවත් එය නබිතුමාගේ සුන්නාවකි. එනම් නබිතුමාගේ නියෝගයකි. ඉස්ලාමීය සමාජයේ පිරිමි දරුවෙක් ඉපදී හත්වන දිනයේදී චර්ම […]

Read more