සූර්්‍යය හා චන්ද්‍ර ග්‍රහණ සලාතය ඉටු කරන්නේ කෙසේද?

සූර්්‍යය හා චන්ද්‍ර ග්‍රහණ සලාතය ඉටු කරන්නේ කෙසේද? දේශණය: මව්ලවි අස්හර් යූසුෆ් සීලානි ඔබත් නරඹන්න අන් අය සමගද බෙදා ගැනීමට අමතක නොකරන්න.  

Read more