පාඨකයින් යොමු කරන පැනයන් සඳහා පිළිතුරු-1

පැනය: පිරිමීන්ගේ ඇඳුම් සම්බන්ධව ඉස්ලාම් පනවා ඇති සීමාවන් කුමක් ද? වළලූකරට පහතින් වන සේ අඳින්න පුළුවන් ද?  අහ්මද් යසිෆුද්දීන්

Read more