මද්රසා අධ්‍යාපනයක් අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි? (Why Madrasa Education is Needed?)

ඉස්ලාම් දහම තුල අධ්‍යාපනයට ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් හිමි වන්නේය. මෙය නබිතුමාද අල් කුරානය මගින්ද දිරි ගන්වා ඇත. කෙසේ වෙතත් මුස්ලිම්වරුන් විසින් ලෞකික අධ්‍යාපනයට මෙන්ම ධාර්මික අධ්‍යාපනයට ඉහල වටිනාකමක්  ලබා දිය යුතුව තිබේ. ධාර්මික අධ්‍යාපනය තුලින් අල්ලාහ් ගැන ද ඔහුගේ නියෝග ගැනද නිවැරදි අවබෝදයක් ලබා ගැනීමට හැකි වන්නේය.

Read more