ඔබ යාඥා කළයුත්තේ කාටද? (AV)

සැබෑවූ නිර්මාතෘවරයා හඳුනා නොගෙන මංමුළාවී සිටින මිනිසාට සැබෑවූ මැවුම් කරුවා අවබෝධ කරගැනීම සඳහා කරන පුංචි ආරාධනාවයි මේ කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Read more