සලාතයෙහි ආරම්භය (AV)

සලාතයෙහි නීති රීතීන් පිළිබඳව මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු පැහැදිළි කෙරේ. දිනය: 21-01-2010 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්,සවුදි අරාබියාව

Read more

ෆික්හ් – ඉස්ලාමීය නීත රීතීන් 12 – ඕඩියෝ/වීඩියෝ

ඉස්ලාමීය නීති රීතීන් පිළිබඳව මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විස්තර කෙරේ. දිනය: 24-12-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල් -සවුදි අරාබියාව

Read more