ඉස්ලාමයේ කාන්තා අයිතිවාසිකම් – වීඩියෝ/ඕඩියෝ

කාන්තා අයිතීන් ඉස්ලාම් උල්ලංඝනය කරන බව පදනම් විරහිතව කෙරෙන චෝදනාවන්ට නිසි පිළිතුරු මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ සැපයේ. දිනය: 11-12-2010 ස්ථානය: FRCS – කොළඹ   ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 22.63 MB}

Read more