විශ්ව දහම ඉස්ලාම්! (AV)

ලොව ජිවත් වන සෑම පුද්ගලයකුටම පිළිපැදීමට ඉතා පහසු හා සරල දහම ඉස්ලාම් යන මාතෘකව ඔස්සේ කරුණු අනාවරණය කෙරේ. දිනය: 10-07-2010 ස්ථානය: FRCS – කොළඹ ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 15.94 MB} [audio:http://www.worldmuslimmedia.com/yayuthumaga/Audio/MP3/MADhalan04.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 106.71 MB}

Read more

අල් කුර්ආනය විද්‍යාත්මක ඇසින්! (AV)

ශත වර්ෂ දාහතරකට පෙර අනාවරණයවූ ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය ඉදිරිපත් කරන විද්‍යාත්මක සත්‍යයන් පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරේ. දිනය: 25-08-2010 ස්ථානය: FRCS – කොළඹ ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 20.63 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/quranandscience.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 107.62 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/quranandscience.flv” /]

Read more

මිනිසාගේ සම්භවය සහ ඉස්ලාම් (AV)

මිනිසාගේ සම්භවය පිළිබඳ ඉස්ලාමීය දෘෂ්ඨි කෝනයෙන් තර්කානුකූලව කරුණු අනාවරණය කෙරේ. දිනය: 22-03-2009 ස්ථානය: හිරා තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය – කොළඹ ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 18.75 MB} [audio:http://www.worldmuslimmedia.com/yayuthumaga/Audio/MP3/Minissambavaya.56a.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 105.14 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/VTS061.flv” /]

Read more

බුදු දහම, මිනිස් සිත සහ ඉස්ලාමය – (AV)

ආගමික දෘෂ්ටි කෝනයෙන් මිනිසා යන මාතෘකාව යටතේ කරුණු පැහැදිළි කෙරේ. දිනය: 04-09-2009 ස්ථානය: හිරා තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය – කොළඹ ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 27.56 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/buddism.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 140 MB}

Read more
1 19 20 21