මුළු ලොවටම දායාදයක්වූ මුහම්මද් නබි තුමන්! (AV)

දිනය: 14-12-2012 සිකුරාදා ස්ථානය: මස්ජිදුත් තක්වා – ගාල්ල එළිදැක්වීම: මස්ජිදුත් තක්වා – ගාල්ල

Read more

චිත්ත පාරිශුද්ධිය (AV)

සෑම කි‍්‍රයාවකම මුල චේතනාවයි. චේතනාව පිවිතුරු නොවන ක‍්‍රියාවට කිසිදු පිළිගැනීමක් අල්ලාහ් ඉදිරියේ නැත. එබැවින් මෙම දේශණය ඔබේ ජීවිතයට ඉතා වැදගත් වනු ඇත. එළිදැක්වීම: සෙයිලාන් මුස්ලිම් තරුණ සංවීධානය දිනය: 04-07-2011 ස්ථානය: YMMA ශ‍්‍රවණාගාරය – කොළඹ ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 13.44 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio5/manasa.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 179 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV4/manasa.flv” /]

Read more

ඉස්ලාමීය ජීවිතයේ පසුබිම – (AV)

යහපත් මිනිස් ජීවිතයක් උදෙසා ඉස්ලාම් පිරිනමන උසස් ආදර්ශයන් පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරේ. දිනය: 04-25-2009 ස්ථානය: හිරා තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය – කොළඹ ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 18.44 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/islamiclife.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 96.27 MB}

Read more
1 2