මා ඉස්ලාම් දහම වැළඳගත්තේ ඇයි? (AV)

තමන් දුටු සත්‍යය හා එහි අග්‍ර ඵළය පිළිබඳව මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විස්තර කෙරේ. නිෂ්පාදනය: උනෙයිසා කැඳවීමේ ආයතනය සිය අත්දැකීම් ඔබලා සමග බෙදාගන්නේ, පෙර කිතු පූජකවරයකු වශයෙන් සිට ඉස්ලාම් දහම පිළිගත් සහෝදර අබ්දුර්රහ්මාන් මුතුකුඩ ආරච්චිය.

Read more

පිවිතුරු සමාජයක් උදෙසා! (AV)

පිවිතුරු සමාජයක් ගොඩනැගීම සඳහා පවතින ඒකායන මඟ ඉස්ලාම් පමණි යන කරුණු මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ විග්‍රහ කෙරේ. නිෂ්පාදනය: උනෙයිසා කැඳවීමේ ආයතනය. ඉදිරිපත් කිරීමඃ අබ්දුර්රහ්මාන් මුතුකුඩ ආරච්චි

Read more
1 2 3