නැවුම් අත්දැකීම් (AV)

නවක මුස්ලිමෙකු සිය ජිවිතය වෙනස පිළිබඳව මෙසේ කරුණු අනාවරණය කරයි. දිනය: 15-10-2009 ස්ථානය: අයි.ඩි.ජි.සි. දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව

Read more

සත්‍ය ගවේෂණයෙහි අග‍්‍ර ඵළය (AV)

සත්‍ය සොයා ගිය ගමනක තමන්ට ලැබුනු අත්දැකීම් මෙම මාතාකෘව යටතේ අනාවරණය කෙරේ. දිනය: 10-10-2008 ස්ථානය: ඉස්ලාමීය තරුණ සංවිධානය, කොළඹ ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 12.34 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/Arahuman.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 122.43 MB}

Read more
1 2