පුංචි නබි වදනක් කට පාඩම් කරමු හදීස්-05

“عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ (صحيح مسلم 168) “කෙළම් කියන්නා ස්වර්ගයට නොපිවිසෙයි” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් පවැසූහ. විස්තර කරන්නේ: හුදෙයිෆා (රලි) තුමන්, මූලාශ්‍රය: මුස්ලිම් 168.

Read more