ශාස්තෘවරුන්ගේ අවශ්‍යතාවය

දූත සංකල්පය පිළිගැනීම ඉස්ලාම් දහමෙහි මූලික විශ්වාසයන් අතුරින් එකකි. මෙම සංකල්පයෙහි හරයවන්නේ සැබෑ දේවමග පෙන්වීම වේ. මානව සංහතියට අල්ලාහ් විසින් අනාවරණය කරන ලද මාර්ගෝපදේශය හඳුන්වාදී, එය මගින් අධ්‍යාත්මික විප්ලවයක් ඇති කිරීම එහි අරමුණ විය.

Read more