දරුවන්ට අාදරය කරමු!

“දරුවන්ට සෙනෙහස නොදක්වන්නා, වැඩ්හිටියන්ට ගරු නොකරන්නා අපට අයත් නොවන්නේය” යනුවෙන් මුහම්මද් නබි  (ﷺ) තුමන් පැවසූහ. (විස්තර කරන්නේඃ අම්රිබ්නු ෂුඅයිබ් රලියල්ලාහු අන්හු තුමා” මූලාශ්‍රය තිර්මිදි 1920).

Read more

මුස්ලිම් නොවන්නෙකු මුස්ලිම්වරයෙකු ව විවාහ කර ගැනීමේ දී ඉස්ලාමය පිළිගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටින්නේ ඇයි?

විවාහය පිළිදබඳ සෑහීමට පත්විය හැකි අර්ථකථනයක් දීමේ දුෂ්කරතාව පිළිබඳව සමාජ හා මානව විද්‍යාඥයින් අවධාරණය කර ඇත. ඊට හේතුව ඒ ඒ සමාජවල විවාහය සඳහා කලින් කලට විවිධ ක‍්‍රම අනුගමනය කිරීමත් එකම කාල පරිච්ඡේදයක් තූළ වුවත් සමාජ දෙකක විවාහ ක‍්‍රමය සමාන නොවන අවස්ථා ඇති බැවිනි.

Read more

දරුවන් කෙරෙහි දෙමාපියන්ගේ කාර්යභාරය (The role of parents towards the children)

දරුවන්ට නිවැරදි මාර්‍ගය පෙන්වාදීම සියළුම දෙමව්පියන්ගේ වගකීමකි. අල් කුරානයට අනුව මෙම වගකීම ගැන විනිශ්චය දිනයේදී ප්‍රශ්න කරනු ලබන්නේය. මේ නිසා දරුවන් කරන වැරදිවලට දෙමව්පියන් වග කිව යුතුවා සේම ඔවුන් කරන පින්දහම් නිසා ස්වර්ගයේදී දෙමව්පියන්ගේ තත්වය උසස් වන්නේය.

Read more
1 2 3 4 5 9