අසල්වැසියන් අමතක නොකරමු!

විද්‍යාව, තාක්‍ෂණය කෙතරම් දියුණුවූවද එය යම් සමාජයක ශ්‍රේෂ්ඨත්වය හා උසස්භාවය මනින සාධක නොවේ.  ඒ වෙනුවට සාරධර්ම, සදාචාර අතින් යම් සමාජයක් කෙතරම් ඉදිරියෙන් සිටීද එයයි ඔවුන්ගේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වය, උසස්භාවය මනින සාධකවිය යුත්තේ.

Read more
1 5 6 7 8 9