දරු සම්පත කුමක් සදහාද?

දෙමාපියන් ආදරයෙන් හා සෙනෙහසෙන් හදා වඩා ගන්නා තම දරුවන් තමන්ගෙන් සමුගන්නේ නම්, එවැනි අවස්ථාවන්හි දෙමාපියන්ට ඇතිවන පීඩනය හා කම්පනය වචනවලින් කිව නොහැකිය. මෙවැනි අවස්ථාවන්හි පවා දෙමාපියන් මෙය අල්ලාහ්ගේ නියමය යනුවෙන් මුළු සිතින් පිළිගත යුතුයි. අල්ලාහ්ගේ නියමය පිළිබඳ අඩුවෙන් තක්සේරු කිරීම හෝ ඔහුට කෝපය ගෙනදෙන සේ කථා කිරීම හෝ සපුරා තහනම්ය.

Read more
1 7 8 9